Čelnici i voditelji ustrojbenih jedinica

Ravnateljica

Doris Ivanković, 052/392-002

Voditeljica Odjela zdravstvene brige i njege

Vesna Minić, 052/392-002

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova

Lea Ibrišagić, 052/392-570

Voditeljica Odjela prehrane

Marija Krešić, 052/392-447

Voditelj Odjela održavanja

Marko Čabrunić, 052/392-002

Voditeljica Odjela za demencije

Ana Kokan Kostelić, 052/214-205

Savjetovalište

Ana Kokan Kostelić, 052/214-205


Odjel izvaninstitucionalne skrbi

Pomoć i njega u kući

Ana Kokan Kostelić, 052/214-205

Gerontološki centar Vila Trapp-Dnevni boravak i Senior klub

Ana Rumak, 052/823-083


Tijela doma

1. Upravno vijeće

Domom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, a čine ga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan predstavnik korisnika ili skrbnika korisnika.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se, u pravilu, u sjedištu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula. Predsjednik Upravnog vijeća može odlučiti da se, u opravdanim slučajevima, sjednica održi izvan sjedišta Doma. Upravno vijeće može raspravljati i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća. Svaki član Upravnog vijeća ima jedan glas.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik. Na osnovi zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka.

Sjednice Upravnog vijeća

2. Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom i odgovoran je za zakonitost rada.

3. Stručno vijeće

Dom ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Doma. Stručno vijeće uređuje način svog rada i donošenja odluka Poslovnikom o radu stručnog vijeća.

4. Vijeće korisnika

Kao savjetodavno tijelo u Domu se osniva Vijeće korisnika. Vijeće korisnika broji najmanje 10% korisnika ili skrbnika korisnika Doma.

Vijeće korisnika:

 • bira svog predsjednika svake 4 godine većinom glasova prisutnih korisnika
 • predlaže predstavnika korisnika ili skrbnika korisnika za člana Upravnog vijeća Doma
 • daje mišljenje na prijedlog Pravilnika o kućnom redu Doma
 • daje inicijative, prijedloge i primjedbe radi rješavanja svih pitanja od interesa za korisnike

5. Komisija za prijem i otpust korisnika

Kao stručno i savjetodavno tijelo u domu se osniva Komisija za prijem i otpust korisnika.

Komisiju u pravilu čine:

 • socijalni radnici Doma
 • glavne medicinske sestre
 • liječnik primarne zdravstvene zaštite
 • vanjski suradnik – liječnik specijalista psihijatar
 • socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb
 • stručni suradnik
 • voditelj izvaninstitucionalne skrbi

Sastav, nadležnost, način i postupak rada i odlučivanja Komisije uređuje se Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika.

6. Stručni tim

Stručni tim osniva se kao operativno tijelo radi koordinacije rada, dogovora i stvaranja zajedničkog pristupa u obavljanju poslova za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka. Stručni tim osniva se odlukom ravnatelja. Odlukom o osnivanju Stručnog tima imenuju se članovi Stručnog tima, utvrđuju poslovi ili pitanja o kojima će tim raspravljati radi stvaranja zajedničkog pristupa i donošenja zajedničke odluke.

Stručni tim obvezan je postupati u skladu sa operativnim uputama za rad koje izdaje ravnatelj.

7. Tim za kvalitetu

Tim za kvalitetu osniva sa kao operativno tijelo Doma radi provedbe svih propisanih aktivnosti i mjera na uvođenju i primjeni standarda kvalitete socijalnih usluga koje se pružaju u Domu.

Odluku o uvođenju standarda kvalitete donosi ravnatelj.

Odlukom iz prethodnog stavka imenuje se Tim za kvalitetu, voditelj Tima za kvalitetu i utvrđuju se zadaće Tima za kvalitetu.

Tim za kvalitetu obvezan je postupati u skladu sa smjernicama za uvođenje standarda kvalitete u djelatnosti socijalne skrbi, a u cilju dodjele ocjene o usklađenosti sa standardima za pružanje socijalnih usluga.