Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula.

Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena bilješka. Službenik za informiranje: Dorijana Šostar, administrativni referent Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula. Telefon: 052/392-448.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će mu Dom učiniti informaciju dostupnom.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od slijedećih načina:

  • neposredno davanje informacije
  • davanje informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
  • dostavljanjem preslika dokumenata
  • na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.